Shromáždění vlastníků 2024

Zveřejněno: Autor:
Bc. Robert Soják

Shromáždění vlastníků se koná 22.2.2024 od 18:15 (prezence od 18:00 hod.) v zasedací místnosti Polikliniky Prosek (Lovosická 440/40).

Prosíme všechny vlastníky, kteří se nemohou zúčastnit, aby zmocnili jiného vlastníka či člena výboru, jinak hrozí zmaření schůze v důsledku nedostatečné účasti. Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen.

Program

 1. Zahájení (schválení zapisovatele a ověřovatele)
 2. Hospodaření SVJ
  1. Schválení účetních závěrek za roky 2022 a 2023 a vypořádání výsledku hospodaření
  2. Schválení úpravy záloh od 1.3.2024
  3. Volba členů statutárního orgánu – výboru SVJ
 3. Plán činnosti
  1. Schválení (povinné) výměny vodoměrů studené a teplé vody v domě
  2. Pověření výboru SVJ k provedení výběrového řízení na garážová vrata v 2.PP, výběru nejvhodnější nabídky a uzavření příslušné realizační smlouvy
 4. Různé a závěr

Pozvánka s formulářem plné moci
2024 nabídka výměn bytových vodoměrů
2024 nabídka on-line odečtů
Katalogový list vodoměru ER-AM
Katalogový list CRS 40 V3
Příloha účetní závěrky 2022