Shromáždění 2021

Zveřejněno: Autor:
Bc. Robert Soják

Vážení vlastníci,

s ohledem na trvající nepříznivou epidemiologickou situaci v souvislosti s COVID 19 jsme se rozhodli prozatím nesvolávat shromáždění našeho SVJ. Neboť nám stanovy neumožňují hlasovat, bez předcházejícího svolaného a neusnášeníschopného shromáždění, per rollam a výjimka stanovená Lex Covid pro hlasování per rollam již nadále není v platnosti (platila do 30.6.2021), usnesli jsme se v rámci Výboru, že svoláme shromáždění našeho SVJ až v době, kdy to situace v souvislosti s onemocněním COVID 19 reálně umožní. Pokud by nicméně Vláda ČR prodloužila platnost Lex Covid, zrealizujeme obratem hlasování per rollam.

Výbor SVJ